Søborgmagle Grundejerforenings ordinære generalforsamling i Søborgmagle Kirke onsdag d 25. marts 2015.

 

Bjarne S. Rosenfeldt bød velkommen til knap 30 fremmødte.

 

Generalforsamlingen:

 

1.  Bestyrelsen foreslog Bjarne Mogensen  som dirigent.

Valgt enstemmigt.

 

2.  Formandens beretning:

Formanden orienterede om nogle emner fra grundejerforeningernes spørgsmål til Byrådet, lidt fra møde i Grundejersammenslutningen, lidt om det der sker i Utterslev Mose, samt et par andre emner......

 

1. Mødet med Byrådet 2014 handlede om et oplæg til en By- og Boligpolitik og særligt GladsaxeLiv, der er overskriften på arbejdet med at udvikle Gladsaxe til en mere levende by.

 

Som noget nyt ved mødet havde forvaltningerne udarbejdet  svarene på spørgsmålene og fremsendt spørgsmål og svar inden mødet, så der ikke var mulighed for ved selve mødet at uddybe spørgsmålene og påvirke kommunens besvarelser. Det sparer selvfølgelig noget tid, men det er så ikke muligt at påvirke afgørelserne.

Det var faktisk ganske utilfredsstillende for de fleste deltagere.

 

Jeg vil omtale de spørgsmål og svar som jeg mener har - eller kan have -  interesse for foreningens medlemmer. De fleste spørgsmål vedrørte specifikke forhold som primært havde interesse for den enkelte grundejerforening og er ikke de spørgsmål med i denne oversigt.

 

Trafiksikkerhed,veje og fortove

Søborgmagle Grundejerforening havde flg. spørgsmål

1.  Retablering af cyklistsluse

Grundejerforeningen rettede sidste år henvendelse til By- og Miljøforvaltningen med anmodning om, at cyklistslusen for enden af Mosevangen mod Maglegårds Allé blev retableret. Cyklistslusen blev fjernet, da kommunen indførte kommunal snerydning af fortovene, og da denne ordning blev ophævet blev cyklistslusen ikke retableret.

Forvaltningen har været afvisende overfor retablering af cyklistslusen, mens grundejerforeningen vurderer, at der skal ske retablering af hensyn til sikkerheden for beboerne på vejen.

Grundejerforeningen anmoder om at cyklistslusen på Mosevangen mod Maglegårds Allé retableres.

Svar fra Vej- og Parkafdelingen:

Det er desværre ikke usædvanligt, at cyklister og knallertkørere kører på fortovet. Det er selvfølgeligt ikke tilladt i forhold til færdselsloven, men ofte svært for politiet at håndhæve. Jeres ønske om opsætning af bomme på fortovet i vejlukningen mellem Mosevangen og Maglegårds Allé har både fordele og ulemper. Fordelen er naturligvis, at knallerterne og cyklisterne får nedsat hastigheden lige ved bommen. Ulemperne er generne for folk med barnevogne, kørestole og rollator.

Da oversigtsforholdene er rimelig gode ved Mosevangen, og trafikanterne derfor har tid til at orientere sig i forhold til hinanden, har forvaltningen besluttet ikke at sætte bommene op.

Bestyrelsen var uenig i forvaltningens afgørelse og jeg har her i vinter genfremsat anmodningen og denne gang vedlagt billeder af eksisterende forhold og eksempler på sluser, der også giver plads til passage af barnevogne. Så må vi jo se om det ændrer noget

 

2.  Støj fra Hareskovvejen

- Søborgmagle Grundejerforening

Beboerne i dele af grundejerforeningens område er generet af den megen støj fra Hareskovvejen, der går over Utterslev Mose.

Har Gladsaxe Kommune mulighed for at påvirke Vejdirektoratet, så der f.eks. kan etableres et støjværn langs vejen over mosen eller lægges støjdæmpende asfalt på vejbanen?

Svar fra Vej- og Parkafdelingen:

Hareskovvejen er, som nævnt, en statsvej og hører under Vejdirektoratet. Støjskærme og udlægning af støjdæmpende asfalt på vejbanen er derfor Vejdirektoratets ansvar. Forvaltningen har videresendt jeres spørgsmål til Vejdirektoratet og bedt om, at både I og vi får en status på udsigterne til eventuelle støjskærme og støjdæmpende asfalt.

Vi har ikke hørt noget endnu og jeg tror heller ikke der vil komme nogen status foreløbig.

 

3.  Kælkebakken

- Søborgmagle Grundejerforening

Kælkebakken, som går fra Moseskrænten ned til Utterslev Mose, er vanskelig at passere på grund af dårlige og lange trin med sveller. Der er tidligere blevet foretaget en nødtørftig reparation af trinene ved pålægning af ekstra grus, men passage er stadigvæk besværlig. Trinene, der er lavet af sveller, er meget høje og der er langt mellem dem. Gruset mellem trinene er flere steder langs ydersiden vasket væk af nedbør.

Det foreslås at kommunen besigtiger stien og udbedrer den, så den bliver lettere fremkommelig.

Svar fra Vej- og Parkafdelingen og Driftsafdelingen:

By- og Miljøforvaltningen foretager yderligere ombygninger af trappen, så der etableres ekstra trin. Arbejdet forventes udført inden sommerferien.

Arbejdet er udført og trinene er da blevet noget bedre.

*

De fleste andre emner var specifikke problemstillinger for de enkelte grundejerforeninger og interesserede kan se alle spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside

 

Nogle emner har dog også interesse for os:

 

1. Manglende snerydning af stierne i Utterslev Mose som fører over til de såkaldte supercykelstier (f.eks. den langs Hareskovvejen).

Problemet er at de så godt som aldrig sneryddes.

 

Svar fra Driftsafdelingen og Vej- og Parkafdelingen: Stierne langs mosen tilhører Københavns Kommune og forvaltningen vil i forbindelse med samarbejdet med Københavns Kommune om supercykelstierne rejse problemstillingen

 

2. Snerydningspligt på en sti som grænser op til private grundejere.

 

Iflg. kommunen har grundejere, som har grund til en sti, snerydningspligt. Det specielt ved de mindre stier som ikke ryddes af kommunen. I vores område er der jo to stier fra Moseskrænten ned til mosen.

 

3. Plan for renovering af kommunens veje.

På kommunens hjemmeside under "Veje og trafik" findes information om planlagte slidlagsarbejder. Der ses ikke at være planlagt sådanne arbejder i vores område i 2015

 

4. Carporte minimum 5 meter fra vejskel. Hvad er status ?

 

Kommunen har estimeret at der i kommunens parcel- og rækkehusområder er ca. 600 bygninger, der ikke er lovlige i henhold til Bygningsreglementet, eller by- og lokalplaner. Der er ikke kapacitet til at gennemgå samtlige sager, men kommunen har lavet en total gennemgang af nogle enkelte delområder. Derudover oprettes der sager, når der kommer henvendelser fra borgerne om bygningerne. Ved mistanke om ulovligt byggeri kontaktes ejeren, der følges op med afklarende dokumentation og om nødvendigt påbud i henhold til plan- eller byggeloven. I enkelte tilfælde ender sagerne med politianmeldelse.

 

5. Grundskyld der stiger år for år.

Kommunen har ikke planer om at sænke grundskyldspromillen i de kommende. Evt. skattelettelser vil ske som sænkning af indkomstskatten.

Så jeg må konstatere at boligejerne må bære en del af de kommende års skattestigninger gennem grundskylden.

X

2. Fra grundejersammenslutningens møde 5/3 2015.

Det mest interessante fra dette møde var en diskussion om hvorvidt der skal arbejdes for at Nordvand overtager de private stikledninger.

For den enkelte grundejer kan det måske være en fordel at det er Nordvands stikledning hvis der sker brud på den

X

3. Utterslev Mose.

Hvorfor tale om den ? Der er vel ikke et hus i vores område der sælges uden henvisning til naboskabet til Utterslev Mose.  Og foreningen grænser jo op til mosen fra Grønnemose Allé til Moseskrænten.

Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg etablerede i 2012 netværket Utterslev Moses Venner. Jeg har et par pjecer med om spiselige planter  i mosen hvor der også står hvordan man kan blive medlem af Utterslev Moses Venner. Jeg ved at der er flere af grundejerforeningens medlemmer som er mosevenner og kan kun opfordre alle med interesse for mosen at blive moseven.

X

4. Fortove. Sidste år gik medarbejdere fra kommunen rundt og checkede fortove i vores område for beplantning til gene for fodgængere. Jeg fik en henvendelse vedr. påbud fra kommunen til en grundejer om at beskære en udhængende busk, rydde ukrudt på fortovet samt fjerne prydplanter som var sat i gruset mellem inderste fliserække og skellet. Dette gav mig anledning til en generel skrivelse til kommunen om accept af at der kan være småstauder og små prydplanter i fortovsarealet indenfor de to fliserækker. Også da kommunen jo gerne vil have at villaområderne har en grøn karakter.

X

5. Sommerudflugten i 2015  

måtte desværre aflyses på grund af at et planlagt besøg blev aflyst af besøgsstedet. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet behovet for fortsat at afholde sommerudflugter og besluttet at ophøre med tilbuddet. Vi har i de senere år konstateret en faldende tilslutning til turene og har vurderet at der ikke længere er et behov for disse udflugter. Sidste år blev udflugten aflyst på grund af for få tilmeldinger.

X

6. Hjemmeside.

Ved sidste års generalforsamling var der bl.a. spørgsmål om der på hjemmesiden kunne være en mulighed for formidling af køb, salg og bytte af effekter mellem medlemmerne. Vi  har i bestyrelsen drøftet spørgsmålet og også forslaget om evt. at få en facebook-profil. Jeg må erkende at vi i bestyrelsen har følt os noget usikre på hvordan dette kan gøres. Vi har så besluttet at afsætte midler til udvikling af vores hjemmeside til en mere brugervenlig og anvendelig hjemmeside, som grundejerforeningens medlemmer i højere grad vil have glæde af og kunne bruge.

X

7. Sadolin Glostrup har igen meddelt at grundejerne ved at tilmelde sig som fordelskunde på www.sadolin-glostrup.dk kan få 15-25 % på en lang række produkter. Dette til orientering.

X

Formanden sluttede sin beretning med tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i de forløbne 15 år som formand og ønskede alle et godt forår og en skøn sommer.

 

3.  Regnskabet blev fremlagt, ingen havde kommentarer.

Regnskabet godkendt.

 

4.  Indkomne forslag:. Der var ingen forslag

Valg:             

                      5. Valg

                      Formand Bjarne S. Rosenfeldt: Modtog ikke genvalg og der var ingen af de tilstedeværende som ønskede at være formand

                      Der vil derfor blive indkald til ekstraordinær generalforsamling snarest.

                      Bestyrelsesmedlem Bent Andersen: Modtog ikke genvalg. Suppleant Anne-Mette Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem

                      Bestyrelsessuppleant: Anne-Mette Pedersen: Blev valgt til bestyrelsen. Der blev ikke valgt en ny suppleant .

Revisor Karsten Petersen: Genvalgt

Revisorsuppleant: Berit Egevang Jensen: Genvalgt

Der blev således ikke valgt ny formand og ny suppleant

 

6.       Budget og fastsættelse af kontingent: Budget godkendt, kontingent uændret 50 kr.

 

7.   Eventuelt:

Næstformanden og kassereren takkede Bjarne Rosenfeldt og Bent Andersen for de mange års indsats for foreningen.

 

Formanden  takkede dirigenten og afsluttede mødet.

 

 

 

Bestyrelsen ser således ud.

     

 

Bjarne Birkel, Næstformand                        Anne-Mette Pedersen

Tværmarksvej 26, 39690167                        Maglegårdsalle 103, 21913520

 

Ingelise Krüger, Kasserer                           Peter Schultz, Best.medlem

Sydtoftevej 7, 39673906                              Sydtoftevej 4, 39692692