Referat fra Søborgmagle Grundejerforenings ordinære generalforsamling i Søborgmagle kirke onsdag den 30.marts 2016

Fungerende formand Bjarne Birkel bød velkommen til de ca 40 fremmødte

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om håndtering af regnvand på egen grund ved Gladsaxe Kommunes forvaltnings projektleder Martin Rasmussen.

 

1.      Bestyrelsen foreslog Bjarne Mogensen som dirigent. Valgt enstemmigt. Dirigenten fastslog at indkaldelsen til mødet var sket rettidigt i henhold til vedtægterne.

2.      Formandens beretning.

Næstformand Bjarne Birkel havde været fungerende formand og havde følgende at berette:

Fjernvarme i vores område lå langt ude i fremtiden i vores område i kommunens planer.

Renholdelse og hækklipning af de små forbindelsesstier i området påhviler ejerne, der vender ud mod disse.

Hækklipning skal ske så man frit kan færdes med barnevogne og lign. Nogle grundejere havde fået brev fra kommunen med henstilling om at klippe hækkene ind.

Der henstilles til at parkere, så der er fremkommeligt på vores veje, helst på egen grund. Der opfordres derfor til, at de der har etableret parkering bruger denne til bilerne og ikke til alt muligt andet. Det skal være muligt for brandvæsenet at komme frem – ellers holder man ulovligt. Kommunen har ansat et antal parkeringsvagter, så der mulighed for bøder.

Status for telemasten på Grønnemose Alle : Den kommer og bliver væsentlig højere end den nuværende (med sirenen). Det bliver en lukket rørmast i modsætning til den nuværende gittermast. Nogle var meget kede af at masten skulle stå netop der, andre var glade for at få bedre mobildækning. Grundejerforeningen har ikke fået brev fra kommunen vedr. høringsfristen og anser det ikke for en foreningssag, kun de nærmeste naboer til masten har fået brev.

 

3.      Kassereren fremlagde det fremsendte regnskab og dette blev godkendt.

 

4.      Indkomne forslag:

a. Bestyrelsen havde foreslået en vedtægtsændring med følgende ordlyd: Paragraf 9 vedr. Foreningens opløsning ændres til: ” I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om sammenslutning med en tilstødende grundejerforening i Søborg ( dvs overflytning af medlemmer og formue) eller anvendelse af formuen til fordel for upolitiske,filantropiske formål” . I den nuværende paragraf kan vi kun anvende formuen til fordel for upolitiske, filantropiske formål.

Dirigenten kunne fastslå at vedtagelse af vedtægtsændringen ikke opfyldte paragraf 6, der kræver at mindst halvdelen af foreningens (275) medlemmer er til stede og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 Der blev med håndsoprækning taget en indikation på de fremmødtes synspunkt på forslaget ( en stemme pr husstand). Resultatet blev 28 for, ingen imod og 2 undlod at stemme.

Det blev derfor aftalt at gå videre med forslaget , paragraf 6 skriver: Er det fremmmødte antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden en måned med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte.

Der er bestilt plads i Søborgmagle kirke til dette den 26.april kl 20.

Ifølge paragraf 5 har hvert matr.nr en stemme. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Årsagen til forslaget om vedtægtsændringen er,  at der ikke blev valgt en formand i 2015, hverken ved generalforsamlingen eller ved den senere ekstraordinære generalforsamling så næstformanden måtte være fungerende formand.

b. Forslag fra medlemmerne. Der var indkommet et forslag om at foreningen skulle anskaffe og installere en hjertestarter i nærheden af Magle torv . Efter en del kommentarer for og imod anvendelse af foreningens midler til dette, viste der sig en spændende løsningsmulighed. Kirken har en hjertestarter indvendigt i kirkeområdet. Denne er ikke registreret i det offentlige system. Den oplagte løsning er at bede menighedsrådet om at flytte den udendørs, så den kan bruges 24 timer i døgnet. De fleste i området er både medlemmer i grundejerforeningen og i folkekirken.

Der blev stemt om at bemyndige bestyrelsen til at rette henvendelse til og forhandle med menighedsrådet om sagen. Der var et stort flertal for dette.

Vi var så heldige i pausen at bestyrelsesmedlem Peter S-J fik punktet på deres møde allerede den følgende dag.

 

5.      Valg

Formand for 1 år ( der er formandsvalg i ulige år) blev

Anders Ljørring, Lauggårds Alle 97 ( Anders har boet her i 11 år)

 

Kasserer

Anne-Mette L. Pedersen, Maglegaards Alle 103.

Anne-Mette blev valgt som bestyrelsesmedlem sidste år.

 

Bestyrelsesmedlem Peter Schultz-Jensen, Sydtoftevej 4 , genvalgt

 

Bestyrelsesmedlem Lasse Sundin, Sydtoftevej 5

Lasse har boet her i 16 år

 

Bestyrelsesmedlem Georg Christensen, Mars Alle 96

Georg har boet her i 25 år

 

Bestyrelsessuppleant Berit Egevang Jensen, Grønnemose Alle 57

Berit har været revisorsuppleant i  en del år.

 

Revisor Karsten Petersen,Tværmarksvej 18,  genvalgt

 

Revisorsuppleant Ingelise Scheel Krüger, Sydtoftevej 7

 

6.      Budget og kontingent for det kommende år. Budgettet godkendt og kontingentet er stadig 50 kr

7.      Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at tænke på arrangementet næste år,  hvor vi bliver 100 år. Der blev også opfordret til at tænke på ideer, hvor børnefamilier kunne deltage – gerne i weekends.

Email adresser til kommunikation med medlemmerne ( og papir til resten) blev foreslået.

Den afgående kasserer takkede Bjarne Birkel for de MANGE år i foreningens arbejde ca 25 år, herunder de mange gode busture, som han har arrangeret i årenes løb. Ligeledes en stor tak for året som fungerende formand.

 

Stor tak til dirigenten for at mødet blev så vellykket. Mødet sluttede ca. 21.30 i en rigtig god stemning og håb for en god fremtid med de mange nye i bestyrelsen.