Bestyrelsen og vedtægter

Formand

Anders Ljørring - på valg 2025

Lauggårds Alle 97

formand@soeborgmagle.dk


Kasserer

Anne-Mette Pedersen - på valg 2026

Maglegårds Alle 103

kasserer@soeborgmagle.dk


Georg Christensen - på valg 2025

Mars Alle 96Lone Kofoed - på valg i 2025

Maglegårds Alle 120Peter Triantafyllou - på valg 2026

Lauggårds Alle 70

 

Suppleant

Julie Kaae - på valg 2025

Maglegårds Alle 136


Revisor

Kate Andersen

Bestyrelsen holder møde 4-6 gange om året. Skriv gerne, hvis du har noget, vi skal tale om.


Forretningsorden for bestyrelsen for Søborgmagle Grundejerforening


 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne (jf. vedtægterne)
 • Møderne afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
 • Vært for et bestyrelsesmøde honoreres med 150 kr.
 • Bestyrelsen holder en beskeden julefrokost hvert år med ægtefæller for foreningens regning.
 • En omdeling af papirpost til foreningens medlemmer honoreres med 700 kr.
 • Print af materiale til omdeling i foreningen afregnes med kr. 0,50 per side (1,00 kr for farve) dækkende både blæk/toner og papir
 • Medlemmernes udlæg til foreningens arrangementer som f.eks. generalforsamlinger afregnes efter regning
 • Foreningens formand honoreres med 900 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens kasserer honoreres med 1.000 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens revisor honoreres med 250 kr. ved udgangen af hvert år


Vedtægter for Søborgmagle Grundejerforening


NAVN OG FORMÅL


Paragraf 1


Foreningens navn er ’Søborgmagle Grundejerforening’.

Foreningen er stiftet den 21. november 1917.


Paragraf 2


Foreningens formål er at repræsentere medlemmerne overfor offentlige myndigheder og private, samt at yde medlemmerne bistand i fællessager vedrørende deres ejendomme.


I det omfang bestyrelsen finder, at det har interesse for foreningens medlemmer, kan der ydes medlemmerne juridisk bistand i mindre anliggender vedrørende deres ejendomme.


MEDLEMMER, KONTINGENT M.V.


Paragraf 3


Som medlemmer kan optages grundejere, hvis ejendom er beliggende i det oprindelige udparcellerede udstykningsareal ’Søborgmagle’ matr. Nr. 2 a, 3 a og 3 f af Buddinge, Søborgmagle Sogn.


Kontingent pr. matr. nr. fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år af gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.


Kontingentet opkræves i begyndelsen af hvert kalenderår.


Restancer med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen og eventuelle i forbindelse med dennes opkrævning påløbne omkostninger, herunder advokatsalær, er indbetalt.


Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden eller kasseren med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

 


GENERALFORSAMLINGER


Paragraf 4


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt følgende dagsorden:1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

a. Fra bestyrelsen

b. Fra medlemmerne

5. Valg

a. Bestyrelse

b. Suppleant

c. Revisor

d. Revisorsuppleant

6. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år

7. Eventuelt


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer fremsat overfor bestyrelsen, der derefter foranlediger ekstraordinær generalforsamling indkaldt senest 14 dage efter, at begæringen er kommet bestyrelsen ved dennes formand i hænde. Indkaldelsen sker herefter med mindst 1 uges varsel.


Forslag bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Kun forslag der er optaget på den udsendte dagsorden, kan komme til behandling og afgørelse. Dog kan ændringsforslag til disse forslag fremsættes og behandles på generalforsamlingen, når ændringsforslaget holder sig indenfor rammerne af hovedforslaget.


Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være indsendt/indgået skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 1 uge forud for generalforsamlingen. Forslag modtaget inden 31/1 sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamling.


Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæringen om generalforsamlingens afholdelse.


Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og disses ægtefæller, samlever eller samejere samt personer indbudt af bestyrelsen.


Sidste gyldige kontingentkvittering skal medbringes og på forlangende forevises for at få adgang til generalforsamlingen.


Paragraf 5


Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.


Hvert matr. nr. har én stemme. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.


Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre mindst 5 personligt fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.


Paragraf 6


Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.


Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


Er det fremmødte antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden en måned med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte.


De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og væsentlige forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.


BESTYRELSEN


Paragraf 7


Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og et medlem vælges i ulige år, medens kassereren og 2 medlemmer vælges i lige år.


Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Udover bestyrelsen vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.


Genvalg kan finde sted.


På det konstituerede bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsens næstformand.


 • Valgbare til bestyrelsen er medlemmer og disses ægtefælder eller samlevere.
 • Der kan kun vælges 1 person pr. matr. nr. til posten i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 • Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
 • Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.
 • Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst et medlem af bestyrelsens øvrige medlemmer. Dog kan bestyrelsen ikke afhænde eller pantsætte fast ejendom eller forpligte foreningen ved gældstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.
 • Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når ønske herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
 • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.
 • Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
 • Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten i dennes sted i den resterende valgperiode.
 • Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, formanden har godkendt skriftligt.
 • Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.
 • Kassereren underskriver alle kvitteringer. Foreningens midler skal stå på en konto i bank, sparekasse eller giro.


REVISION OG REGNSKAB


Paragraf 8


På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant til gennemgang og revision af regnskabet. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.


Genvalg kan finde sted.


Revisionen er til enhver tid berettiget til at gøre sig bekendt med alt materiale, herunder foreningens kassebeholdning, der har at gøre med den løbende kontrol og revision af foreningens regnskab.


Samtlige kassebilag skal på forlangende være tilgængelige for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.


Regnskabsåret er kalenderåret.


Revisionen skal være tilendebragt senest 1. marts. Bestyrelsen foranlediger det reviderede regnskab udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.


FORENINGENS OPLØSNING


Paragraf 9


I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om sammenslutning med en tilstødende grundejerforening i Søborg (dvs. overflytning af medlemmer og formue) eller anvendelse af formuen til fordel for upolitiske, filantropiske formål


Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 1995 med ændring af paragraf 9 den 26. april 2016.